BPL Data of BAISI
  Asja Mabiya   Baisi   Bangama
  Chandragama   Chariya   Chopra
 

Gangar

  Harintor   Khapra
  Khutiya   Malhariya   Meenapur
  Purangaganj   Sadipur Bhutha   Sripur Mallahtoli
  Sugwa Mahanandpur   Tarabari